Odpad vs. produkt uboczny

Wobec aktualnie obowiązujących przepisów gospodarka odpadami podlega wielu wymogom formalnym. Jeśli w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwo wytworzy odpad, to ma obowiązek:
prowadzić ewidencję odpadową,
sporządzać KPO,
uzyskiwać decyzję na wytwarzanie odpadów (jeśli jest konieczna),
pilnować limitów w wytwarzanych odpadach (w przypadku posiadanej decyzji).

Zmiana klasyfikacji odpadu na produkt uboczny procesu produkcji zwalnia producenta z tych obowiązków. Skutkuje to ponadto zmniejszeniem opłat środowiskowych, a za produkt uboczny można uzyskać przy sprzedaży wyższą cenę niż za odpad.
Z produktem ubocznym (nie odpadem) mamy do czynienia, gdy wystąpią cztery warunki:
1. Dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne.
2. Przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa.
3.Dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego.
4. Dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Dotychczas, aby jakiś odpad zyskał status produktu ubocznego wystarczyła tzw.milcząca zgoda marszałka województwa, tj. jeżeli organ ten w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie wyrazi sprzeciwu, w drodze decyzji. Innymi słowy, niewydanie przez marszałka decyzji wyrażającej sprzeciw skutkuje dziś tym, że z mocy samego prawa, z upływem ww. terminu, następuje uznanie danego przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.
Ta sytuacja ma ulec zmianie po nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach. Decydującą w tej sprawie będzie opinia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Podstawową przesłanką do zaostrzenia procedury uznawania odpadu za produkt uboczny jest unikanie sytuacji, w których produktem ubocznym stają się odpady niebezpieczne. Bowiem jako produkt uboczny mogą być one dalej przetwarzane, bez zastosowania wymogów ochrony środowiska, powodując tym samym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Źródło: Teraz Środowisko, Sozosfera

Polecamy także: GOZ a utylizacja odpadów

2018-06-15T13:44:13+00:00 Czerwiec 15th, 2018|zagospodarowanie odpadów|0 Comments

Leave A Comment